ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
β-ઉત્સર્જન દરમિયાન ન્યુક્લિયસ ___ નું ઉત્સર્જન કરે છે.

ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રૉન
ન્યુટ્રૉન અને પ્રોટોન
ન્યુટ્રિનો અને ઇલેક્ટ્રૉન
ન્યુટ્રિનો અને પ્રોટોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
એક સેકન્ડ લોલકનો આવર્તકાળ 2.0 s છે અને આવર્તકાળના માપનમાં સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ 0.01s છે, તો આવર્તકાળનું મૂલ્ય ત્રુટિ સહિત ___

(2.0 ± 0.10) s
(2.0 ± 0.001) s
(2.0 ± 0.005) s
(2.0 ± 0.002) s

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
t સમયે કણે કાપેલું અંતર x નીચેના સૂત્ર દ્વારા મળે છે. x = v0/k [1 – ekt] જ્યાં v0 = પ્રારંભિક વેગ છે. તો અચળાંક kનું પારિમાણિક સૂત્ર ___ થાય.

M⁰L⁰T¹
M⁰L-1
M⁰L⁰T-1
M⁰L¹T⁰

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP