શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખાટો વિકલ્પ શોધો.

દ્વીપ - સાગર
દ્વિપ - હાથી
ગૂણ - કોથળો
ગુણ - તાસીર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે જણાવેલ શબ્દનો અર્થ (શબ્દ-સમજૂતી) દર્શાવો.
'થેપાડું'

જાડું સુતરાઉ કોરનું ધોતિયું
ગામઠી લોકોને ખભે રાખવાનું જાડું વસ્ત્ર
કાણ સમયે માથે મૂકવાનું સફેદ વસ્ત્ર
હાથથી સીવેલી બાળકને સુવાડવાની ગોદડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખાટો વિક્લ્પ શોધો.

ઉપાહાર – ટીમણ
ઉપહાર – અલ્પાહાર
પાવક – અગ્નિ
પાવન – શુચિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
નીચે આપેલા અર્થભેદ : શબ્દભેદમાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો. :

ભવન – ગૃહ
નસો – પરિચારિકા
ભુવન – જગત
નશો – કેફ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
આપેલ શબ્દનો અર્થ (શબ્દ સમજૂતી) દર્શાવો. - કુંજર

સિંહ
હાથી
વાઘ
શિયાળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દભેદ
આપેલ શબ્દનો અર્થ (શબ્દ સમજૂતી) દર્શાવો. - સિક્ત

મોતી
ભીંજાયેલ
સિકલ
હાવભાવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP