તળપદા
તળપદા શબ્દો અને શિષ્ટરૂપનું કયું જોડકું ખોટું છે ?

આપેલ તમામ
વટે - ઓળંગે
વેળા - વળવું
બકાલું - શાકભાજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ વિકલ્પમાંથી શોધો : આવરો

આવક
આવવું
ઓકાત
ઓવારો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
નીચે આપેલ તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. : પાસલો

પાંસળી
પાછળ
જાળ
દૂર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો. - ‘સાખિયા'

સખી
સાક્ષી
લાકડાનો ભારો
ઘાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દના શિષ્ટ રૂપ આપો. : સરપણ

નાગણ
સગપણ
સર્વસ્વ
સપ્રમાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

તળપદા
તળપદા શબ્દનું શિષ્ટરૂપ આપો : દોગામી

બેગાઉ
દુર્ગામી
દગો
વિદ્વાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP