ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફોર્સ એ ___ છે.

માત્ર અપાકર્ષી બળ
લઘુઅંતરીય બળ
આકર્ષી બળ અને અપાકર્ષી બળ
માત્ર આકર્ષી બળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
બ્રહ્માંડ શાનું બનેલું છે ?

દ્રવ્ય અને વિકિરણ
શૂન્યાવકાશ
માત્ર વિકિરણ
માત્ર દ્રવ્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP