ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
નીચેનામાંથી કઈ ભૌતિકરાશિનો સાચો એકમ દર્શાવતો નથી ?

પૃષ્ઠતાણ : N m²
ટૉર્ક : N m
પાવર : N ms-1
દબાણ : N m-2

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
નીચેનામાંથી કયું સૂત્ર પારિમાણિક રીતે સાચું છે ? (જ્યાં, v = અંતિમ વેગ, v0 =પ્રારંભિક વેગ, a = પ્રવેગ, W = કાર્ય અને d = સ્થાનાંતર છે.)

d = v²/2at
d = v²-v0² / 2a²
v = v0 + at²
F = W/d

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP