ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
AFM નું પૂરું નામ જણાવો.

ઑટોમેટિક ફોર્સ માઇક્રોસ્કોપ
એટમિક ફાયર માઇક્રોસ્કોપ
ઍટમિક ફોર્સ મિરર
ઍટમિક ફોર્સ માઇક્રોસ્કોપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
પૃથ્વીના વ્યાસાંતે આવેલાં A અને B સ્થળો પરથી એક સાથે ગ્રહનું અવલોકન કરતાં બે અવલોકન દિશાઓ વચ્ચેનો કોણ 1.6° મળે છે. જો પૃથ્વીનો વ્યાસ 1.276 × 10⁴km લઈએ, તો પૃથ્વી અને ગ્રહ વચ્ચેનું અંતર શોધો.

3.84 × 10⁸ m
4.57 × 10⁵ km
4.08 × 10⁸ m
4.57 × 10⁸ km

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP