ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
નીચેનામાંથી કયા એકમ ઊર્જાનો એકમ નથી ?

જૂલ
વૉટ-સેકન્ડ
કિલોગ્રામ-મીટર/સેકન્ડ²
ન્યૂટન-મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
કોઈ રેડિયોએક્ટિવ તત્ત્વમાં t સમયે અવિભંજીત પરમાણુઓની સંખ્યા N = N0e-λr સૂત્ર અનુસાર મળે છે. જ્યાં N0 એ પ્રારંભિક અવિભંજીત પરમાણુઓની સંખ્યા છે. તો λનું પારિમાણિક સૂત્ર જણાવો.

M⁰L-1T⁰
M¹L⁰T-1
M-1L⁰T⁰
M⁰L⁰T-1

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
એક સમઘનનું દળ 39.3 g, લંબાઈ 5.12 cm, પહોળાઈ 2.56 cm અને જાડાઈ 0.37 cm છે. જો દળના માપનમાં અચોકસાઈ ± 0.1g અને લંબાઈ, પહોળાઈ અને જાડાઈના માપનમાં અચોકસાઈ ± 0.01cm છે, તો ઘનતાના માપનમાં અચોકસાઈ .....g cm-3

0.29
0.41
0.19
0.035

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP