ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
R અવરોધ ધરાવતા વાહકમાંથી t સમય માટે I વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર કરતાં ઉદ્ભવતી જૂલ ઉષ્મા H = I²Rt સૂત્ર અનુસાર મળે છે. જો I, R અને t ના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટિ 2%, 3 % અને 1% છે, તો H ના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટિ ___

8%
5%
6%
7%

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
નીચેનામાંથી કઈ ભૌતિકરાશિનો સાચો એકમ દર્શાવતો નથી ?

દબાણ : N m-2
પાવર : N ms-1
ટૉર્ક : N m
પૃષ્ઠતાણ : N m²

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP