ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
ખાદ્ય પદાર્થોમાં ભેળસેળ કેવા પ્રકારનો ગુનો છે ?

રાજકીય
જાહેર સ્વાસ્થ્ય વિરુદ્ધનો
વ્યક્તિગત
સામાજિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
ભારતીય ફોજદારી ધારાના ક્યાં પ્રકરણમાં રાજ્ય વિરુદ્ધના ગુના વિશે જોગવાઇઓ કરવામાં આવી છે ?

પ્રકરણ 2
પ્રકરણ 6
પ્રકરણ 8
પ્રકરણ 4

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP