ઇન્ડિયન પીનલ કોડ 1860 (Indian Penal Code 1860)
ગુનાહિત ગૃહપ્રવેશના પ્રકાર કયા છે ?

આપેલ તમામ
રાત્રે ગૃહપ્રવેશ
ઘર ફોડવું
ગુપ્ત રીતે ગૃહ પ્રવેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP