ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મનમાં હર્ષ, શોક, ગભરાટ, અહોભાવ વગેરે લાગણીના કારણે જે શબ્દ મોંમાંથી સરી પડે તેને ___ કહે છે ?

કેવળપ્રયોગી
ઉભયાન્વયી
નામયોગી
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP