ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
જોગીડા ભેટ, કીરો, ઝુરો, હબલ (હબો) અને કાંસનો ડુંગર કચ્છની કઈ ધારમાં આવેલા ડુંગર છે ?

મધ્યધાર
પશ્ચિમ ધાર
દક્ષિણ ધાર
ઉત્તરધાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ઘઉંના પાકમાં પિયત માટેની ખાસ કટોકટીની અવસ્થા કઈ છે ?

તાજમૂળ અવસ્થા
ગાભ અવસ્થા
દુધિયાદાણા અવસ્થા
ફ્રુટ અવસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP