ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
એક ફૂલને હસતું જોઈ તેનું અભિમાન ઊતરી ગયું. - રેખાંકિત સંશાનો પ્રકાર જણાવો.

સમૂહવાચક
ભાવવાચક
દ્રવ્યવાચક
જાતિવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
બાળકોને ચકડોળમાં બેસવું છે. - રેખાંકિત ક્રિયાપદનો પ્રકાર ઓળખાવો.

સંયુક્ત ક્રિયાપદ
દ્વિકર્મક
અકર્મક
સકર્મક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કલ્પવૃક્ષ જો કેરી ખાય. તેનો ચોર પેદા ન થાય. - રેખાંકિત પદનો સમાસ ઓળખાવો.

ઉપપદ સમાસ
મધ્યમપદલોપી સમાસ
તત્પુરુષ સમાસ
બહુવ્રીહી સમાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP