ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'દરેક રવાનુકારી દ્વિરુક્તિ હોય છે પણ દરેક દ્વિરુક્તિ અને રવાનુકારી હોતા નથી.' -આ વિધાન કોનું છે ?

સત્ય
અર્ધસત્ય
અસત્ય
કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP