ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
શિક્ષણનો અધિકાર તે :

કાનૂની અધિકાર છે.
મૂળભૂત અધિકાર છે.
કુદરતી અધિકાર છે.
વહીવટી અધિકાર છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
સંસદ સભ્યને મળતા દૈનિક ભથ્થાની કરપાત્રતા જણાવો.

સંપૂર્ણપણે કરપાત્ર ગણાશે.
સંપૂર્ણપણે કરમુકત ગણાશે.
કુલ આવકમાં ફકત દર નકકી કરવાના હેતુથી સમાવવામાં આવશે.
આવક ગણાશે નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP