બાયોલોજી (Biology)
સજીવો અનુકૂલનો શેના દ્વારા કરે છે ?

વર્તન
કાર્યપદ્ધતિ
આપેલ તમામ
શારીરિક રચના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જો પ્રાણીના શરીરને કોઈ એક ધરીએ બે સરખા ડાબા અને જમણા ભાગમાં વિભાજિત કરે તો તેને શું કહે છે ?

અસમમિતિ
એક પણ નહીં
અરીય સમમિતિ
દ્વિપાર્શ્વ સમમિતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
m- RAN માટે અસંગત વિધાન જણાવો.

DNA ની ટેમ્પ્લેટ શૃંખલા પર સંશ્લેષણ પામે.
પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટેની માહિતીનું વહન કરે,
એમિનો ઍસિડનું વહન કરાવે.
તેનું કાર્ય પૂરું થતાં વિઘટન પામે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી વનસ્પતિના નમૂનાના સંગ્રહ માટેનો સચોટ ક્રમ દર્શાવે છે...

એકત્રીકરણ-દાબન-શુષ્કન, વિષાક્તન, આરોપણ
એકત્રીકરણ-શુષ્કન-વિષાકતન-દાબન-આરોપણ
એકત્રીકરણ-દાબન-આરોપણ-શુષ્કન, વિષાકતન
એકત્રીકરણ-શુષ્કન-દાબન-વિષાકતન-આરોપણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયો પાર્ક ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ પ્રાણીઉદ્યાનમાં સમાવિષ્ટ નથી ?

સક્કરબાગ
ઇન્દ્રોડા પાર્ક
સફારી પાર્ક
નેહરુ પ્રાણીઉદ્યાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP