કમ્પ્યુટર (Computer)
ટાઈમ શેરિંગ પ્રક્રિયા ની શોધ પહેલા કોમ્પ્યુટરમાં કઈ પ્રક્રિયા વપરાતી હતી ?

Batch processing
એક પણ નહીં
Telecommunication
Remote access

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
APPLE – કમ્પ્યૂટર સંદર્ભે શું છે ?

કમ્પ્યુટર નેટવર્ક
સફરજન
કમ્પ્યૂટરની ભાષા
ચોથી પેઢીનું કમ્પ્યૂટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
LAN ના હાર્ડવેરના ભાગમાં નીચેનામાંથી શેનો સમાવેશ થતો નથી ?

મિડિયા
ટ્રાન્સમિશન
સોફ્ટવેર
સ્ટેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP