કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈલ વિનિમય માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કોમ્યુટરને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
FTP સર્વર
FTD સર્વર
FPT સર્વર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CYBER 205 એ કમ્પ્યૂટરનો ___ પ્રકાર છે.

સુપર કમ્પ્યૂટર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
મેઈન ફ્રેમ
લાઈટ વેવ ઓપરેટેડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રકારના નેટવર્ક ટોપોલોજીમાં બે કોમ્યુટર સાથે બંધ લૂપ તરીકે જોડાયેલા હોય છે ?

બસાટ્રી
આમાંથી એક પણ નહિ
રીંગ
મેશા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP