કમ્પ્યુટર (Computer)
કી– બોર્ડ કયા પ્રકારનું ડિવાઈસ છે ?

ઈનપુટ
સ્કેનીંગ
વર્ડ પ્રોસેસિંગ
આઉટપુટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેના પૈકી કઈ જોડી સાચી રીતે જોડાયેલી છે ?

સોલીડ સ્ટેટ લેઝર – તે CD અને DVD પ્લેયરોમાં વપરાતા લેસર જેવાં છે.
આપેલ તમામ
ગેસ લેઝર – એકસાઈમર લેસર તરીકે પણ ઓળખાય છે.
સેમીકન્ટકટર લેઝર – તે લેસર પ્રીન્ટરો અને બારકોડ સ્કેનરોમાં વપરાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇનપુટ ડિવાઇસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?

પ્રોજેક્ટ
ટ્રેક બોલ
પ્રિન્ટર
મોનીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP