બાયોલોજી (Biology)
જે ભિન્નતાઓ પર્યાવરણના ઉપયોગ માટે કાર્યક્ષમ હોય તે ભિન્નતા ધરાવતા સજીવો કેવા ગણાય છે ?

અનુકૂલિત
સફળ
જાગ્રત
પ્રભાવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અંગસ્તરીય આયોજન ધરાવતો સમુદાય કયો છે ?

નુપૂરક
પૃથુકૃમિ
મૃદુકાય
સંધિપાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લાયસોઝોમ કયા કાર્ય સાથે સંકળાયેલ નથી ?

ઘનભક્ષણ
વિઘટન
શ્વસન
પ્રવાહીભક્ષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હરિતકણ પર્ણની કઈ રચનામાં આવેલાં હોય છે ?

મધ્યપર્ણપેશી
આપેલ તમામ
અધઃસ્તર
અધિસ્તર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP