સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : અભિષિકત

અભિ + સિક્ત
અભિ + ષિક્ત
અભિ: + સિક્ત
અભુ + સિક્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
નીચેનામાંથી કયું જોડકું ખોટું છે ?

દુસ્ + કાળ = દુષ્કાળ
નિસ્ + શબ્દ = નિશબ્દ
ધનુસ્ + ટંકાર = ધનુષ્ટંકાર
અધસ્ + કાય = અધ:કાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : મહા + અંભોધિ

મહાંભોધિ
મહૌભોધિ
મહાભોધિ
મહેંભોધિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : સુખ + ઇપ્સા

સુખીપ્સા
સુખાપ્સા
સુખેપ્સા
સુખેપ્ષા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP