વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
અમારી માતાને અમે ખોટના હતા.

ગુણવાચક
સંખ્યાવાચક
સાર્વનામિક
દર્શકવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
એ લોકો કદાચ રસ્તો ભૂલી ગયા હશે.

માત્રાસૂચક
સ્થળવાચક
અભિગમવાચક
સમયવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
કૂવો ખોદનાર લોકો રજા પર છે.

સંબંધવાચક
કતૃવાચક
પ્રમાણવાચક
આકારવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
ભારતીય સંસ્કૃતિને જાળવવાની છે.

કર્તૃવાચક
આકારવાચક
ગુણવાચક
સ્વાદવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
દાળમાં મીઠો લીમડો જરૂરી છે.

રંગવાચક
આકારવાચક
કતૃવાચક
સ્વાદવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP