વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
ક્રિશા ખડખડાટ હસી.

અભિગમવાચક
રીતિવાચક
સ્થળવાચક
સંભાવનાવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
પહેલા નંબરનું કોઈ ફળિયું તે અમારું ફળિયું.

આકારવાચક
સંખ્યાવાચક
સાર્વનામિક
પરિમાણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
આજે એને મુખે કેવી રેખા આનંદની ઢળી ?

પ્રમાણવાચક
ક્રમવાચક
સંભાવનાવાચક
સમયવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
ગોળમટોળ ચીથરિયા પાઘડીવાળો એક બ્રાહ્મણ દાખલ થયો. - રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.

આકારવાચક
પ્રમાણવાચક
રંગવાચક
સ્વીકારવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP