કૃદંત
'ફાગણમાં વૃક્ષો પરથી સૂરજને ખરતો જોઉ છું.' ખરતો - કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.

ભવિષ્યકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભૂતકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
'આ કુટેવ તમારે છોડી દેવાની છે' - કૃદંત ઓળખાવો.

વર્તમાનકૃદંત
ભૂતકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત
વિધ્યર્થ કૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
'હસતું મોઢું રાખજો'. - કૃદંત ઓળખાવો.

સામાન્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
વધારે રખડનાર સફળ થતો નથી.

સંબંધક ભૂતકૃદંત
વિધ્યર્થ કૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
દાદાની વાતો સાંભળવાની બહુ મજા આવતી.

ભૂતકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
વધારે રખડનાર સફળ થતો નથી.

ભૂતકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP