ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
પ્રત્યક્ષ

પ્ + ર્ + અ + ત્ + ય્ + આ + ષ્ + ક્ + આ
પ્ + ર્ + આ + ય્ + ત્ + અ + ષ્ + ક્ + અ
પ્ + ર્ + અ + ત્ + ય્ + આ + સ્ + ક્ + અ
પ્ + ર્ + અ + ત્ + ય્ + અ + ક્ + ષ્ + અ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પદક્રમ અને પદસંવાદ રૂપે ફરીથી લખો.

વાસણો અવાજ કરે છે સાનુકૂળતા મુજબ.
અવાજ કરે છે વાસણો સાનુકૂળતા મુજબ.
વાસણો સાનુકૂળતા મુજબ અવાજ કરે છે.
સાનુકૂળતા મુજબ અવાજ કરે છે વાસણો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ઉપમેય અને ઉપમાન જુદા દર્શાવવાને બદલે એક જ હોય તેમ દર્શાવવામાં આવે ત્યારે કયો અલંકાર બને છે ?

રૂપક
ઉત્પ્રેક્ષા
ઉપમા
વ્યતિરેક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ન્યાયમૂર્તિ રાનડે અને લોકમાન્ય તિલક એક જ સમયમાં થઈ ગયા હતા. (લીટી દોરેલ શબ્દો માટે એક શબ્દ નીચેનામાંથી આપો.)

સમકાલીન
સમકાલિક
સમોવડીયા
સામાજિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP