ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી વાક્યમાંથી લીધી દોરેલ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.
શાકભાજીનું યોગ્ય પ્રમાણમાં ખાવું તે આરોગ્ય માટે ફાયદાકારક છે.

ઈતરેતર દ્વંદ્વ
વૈકલ્પિક દ્વંદ્વ
તત્પુરુષ સમાસ
સમુચ્ચય દ્વંદ્વ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
અંગરક્ષક

અં + ગ્ + અ + ર્ + અ + ક્ + ષ્ + અ + ક્
અં + ગ્ + અ + ર્ + અ + ક્ + સ્ + અ + ક્
અં + ગ્ + આ + ર્ + અ + ક્ + ષ્ + અ + ક
અં + ગ્ + અ + ર્ + અ + ક્ + શ્ + અ + ક્

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP