પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
ભગવાનમાં દયાને હંધાય લીલાહેર કરે છે ?

ની, થી
ના
ની
થી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
બટકવાડાને ઉખરેલી ઘણું નજીક છે.

માટે
થી
નો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
ઘરમાં / એટલા / રૂપિયોની બચતો / ક્યાંથી કાઢવી ?

ઘરમાં
એટલા
ક્યાંથી કાઢવી ?
રૂપિયોની બચતો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
ઘરનું કારભાર એમના હાથથી આવ્યો.

માટે
માં
નો, માં
નો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
આજે દરેક / ક્ષેત્રોમાં / વિજ્ઞાનનું / મહત્વ છે.

ક્ષેત્રોમાં
આજે દરેક
વિજ્ઞાનનું
મહત્વ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
અલી પોતાનું જગ્યામાં ખસ્યો નહી.

ની, થી
થી
ની
ના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP