સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
પોતે જેલમાં ગયો. જરાજરા ચાલતાં શીખ્યો હતો.

છતાં
ત્યારે
પણ
કેમ કે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
મહુડાં હતાં. ડોળીના ઝૂમખાં લટકી આવતાં.

જ્યારે, ત્યારે
જ્યાં, ત્યાં
જેમ, તેમ
જો, તો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
ભૂલેચૂકે ફરીથી આવ્યો. છાતીમાં આ ટોટો જે સમજી લેજે.

જ્યારે, ત્યારે
જ્યાં, ત્યાં
જો, તો
પરંતુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
લાટ હોત તો લેત. કણબી છું. નઈં લઉં.

અથવા, માટે
તો, પણ
પણ, એટલે
જ્યાં, ત્યાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
મને ઘણીવાર થતું. ગામલોકો થોડીક મદદ કરે. વધુ દવા લાવી શકાય.

કે, તો
જે, તે
જો, તો
જેવું, તેવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચા સંયોજકવાળું વાક્ય શોધીને જણાવો.

અત્યારે એક પણ પંખી ઉડતું નથી કે ટહુકતું નથી.
અત્યારે એક પણ પંખી ઉડતું નથી અને ટહુકતું નથી.
અત્યારે તો એક પણ પંખી ઉડતું નથી અને ટહુકતું નથી.
અત્યારે એક પંખી ઉડતું નથી એટલે ટહુકતું નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP