સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
લાટ હોત તો લેત. કણબી છું. નઈં લઉં.

અથવા, માટે
પણ, એટલે
જ્યાં, ત્યાં
તો, પણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
મારે માણસના મનમાં પડેલા દુકાળને દૂર કરવો છે. લીલી ધ્રોને ઉગાડવી છે.

તો
અથવા
ત્યાં
પણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
ચાલ હવે શરીર કોરું કર. જમવા બેસી જા.

અને
પણ
કે
માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
ઈશ્વરલાલનો સ્વભાવ પણ એવો. સૌનું કામ કરી છૂટતા.

કે
છતાં
પણ
કેમ કે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
રાત જામતી ગઈ. ગાયકોનો કંઠ વધુ ગળતો ચાલ્યો.

જો, તો
જેમ, તેમ
જ્યાં સુધી, ત્યાં સુધી
જ્યાં, ત્યાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
સ્ત્રીનો કોઈ ચોટલો પકડે. તે પિતામહ હોય. પરમેશ્વર પોતે હોય. તેની સાથે યુદ્ધ કરવું.

એટલે, તેથી, તો
અને, જ્યાં, માટે
કે, તો, તોપણ
તો, કે, તો પણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP