છંદ
'ના મારે તુજે ભેટ બક્ષિસ ન વા, તારી કૃપા જોઈએ' - આ પંક્તિ કયા છંદની છે ?

શાર્દૂલવિક્રીડિત
શિખરિણી
મંદાક્રાંતા
મનહર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
નીચેનામાંથી કયું ઉદાહરણ શિખરિણી છંદનું નથી ?

વળાવી બા આવી નિજ સકલ સંતાન ક્રમશઃ
પિતા છે અકાકી જડ અકલને ચેતનતણો
અટંક મરજીવિયા ડગ ભરંત ઉત્સાહના
કદી મારી પાસે વનવન તણાં હોત કુસુમો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
નીચે આપેલ વાક્યના છંદનો પ્રકાર જણાવો.
નિહાળ દલ મોગરે, મુજ ઉરે પડો એટલા

પૃથ્વી
મંદાક્રાંતા
હરિણી
શિખરિણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
'લાંબા જોડે ટૂંકો જાય, મરે નહીં તો માંદો થાય' - પંક્તિ કયા છંદમાં છે ?

ચોપાઈ
ઝૂલણાં
મનહર
હરિગીત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
નીચે આપેલ વાક્યના છંદનો પ્રકાર જણાવો.
એક હાથથી તો નહિ, તાળી પણ પડી શકે
બની શકે કેમ કારીગરી મોટા કામની ?

અનુષ્ટુપ
મનહર
મંદાક્રાંતા
સવૈયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
નીચે આપેલ વાક્યના છંદનો પ્રકાર જણાવો.
દેવો ને માનવોનાં મધુમિલન તણા સ્થાન સંકેત જેવો

શાર્દૂલવિક્રીડિત
દોહરો
ચોપાઈ
સ્ત્રગ્ધરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP