મહત્વના દિવસો (Important Days)
નીચે દર્શાવેલ જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો :
(a) World Poverty Eradication Day
(b) National Voluntary Blood Donation Day
(c) World Health Day
(d) World Literacy Day
(1) 1 October
(2) 17 October
(3) 8 September
(4) 7 April

c-4, a-3, b-2, d-1
a-2, c-4, d-3, b-1
b-4, d-3, a-1, c-2
d-2, b-3, c-1, a-4

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
ગરીબીએ આપણા સમાજ માટે અભિપ્રાય છે. વિશ્વસ્તરે ગરીબી નાબુદી માટેના અનેકવિધ પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ગરીબી નિવારણ દિવસ કઈ તારીખે મનાવવામાં આવે છે ?

22 સપ્ટેમ્બર
17 નવેમ્બર
17 ઓક્ટોબર
22 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ દ્વારા 2014-2024ને કયા દાયકા તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે ?

સૌના માટે ટકાઉ ઉર્જાનો દાયકો
માનવ અધિકાર શિક્ષણ માટેનો દાયકો
ટકાઉ વિકાસ માટે શિક્ષણનો દાયકો
કુદરતી આપત્તિ ઘટાડા માટેનો આંતરરાષ્ટ્રીય દાયકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP