વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
ખેડૂતો મહુડાં વીણી લે છે

ખેડૂતો મહુડાં વીણી લેશે
ખેડૂતોથી મહુડાં વીણી લેવાશે
ખેડૂતો ખરેખર મહુડાં વીણી લે છે
ખેડૂતો પાસે મહુડાં વીણી લેવડાવે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.
મહારાજ રસોઈ પીરસે છે.

મહારાજ પાસે રસોઈ પીરસાવી
મહારાજથી શું રસોઈ પીરસાઈ ?
મહારાજથી રસોઈ પીરસાઈ
મહારાજ પાસે રસોઈ પીરસાવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
દયાશંકરે વાર્તા કહી

દયાશંકર પાસે વાર્તા કહેવડાવી
દયાશંકરને વાર્તા કહેવી પડી
દયાશંકરથી વાર્તા કરાવી
દયાશંકર વાર્તા કહેશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્તરિપ્રયોગ જણાવો.
બાબુભાઈ વડે પોલીસને પગાર ચૂકવાય છે.

બાબુભાઈ પોલીસને પગાર ચૂકવે છે.
બાબુભાઈ પોલીસને પગાર ચૂકવશે.
બાબુભાઈ પોલીસને પગાર આપશે
બાબુભાઈ પોલીસને પગાર ચૂકવાયો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
આપેલ વાક્યમાંથી સાદા વાક્યો છૂટા પાડો :
કોઈ સારું રમે તો એ ઊભા થઈ જઈને, કૂદીને, તાળીઓ પાડી, ઊઠીને, જોડે બેઠેલાને વળી ધબ્બો પણ લગાવે છે‌.

કોઈ સારું રમે છે. એ ઊભા થઈ જાય છે. કૂદે છે. તાળીઓ પાડી ઊઠે છે. જોડે બેઠેલાને ધબ્બો પણ લગાવે છે.
કોઈ સારું રમે. એ ઊભા થઈ જાય. તાળીઓ પાડે. જોડે બેઠેલાને ધબ્બો લગાવે.
કોઈ સારું રમે છે. એ ઊભા થઈ જાય છે. તાળીઓ પાડીને જોડે બેઠેલાને વળી ધબ્બો પણ લગાવે છે‌.
કોઈ સારું રમે છે તો એ ઊભાઈ થઈ જતા. કૂદીને તાળીઓ પાડી ઊઠતા. જોડે બેઠેલાને ધબ્બો પણ લગાવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યોનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
તે ખાય છે.

તેને ખવડાવે છે
તેને ખવડાવશે
તેનાથી ખવાય છે
તેની પાસે ખાવાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP