વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્તરિપ્રયોગ જણાવો.
કાનજીભાઈ વડે નોટોની થોકડીઓ તિજોરીમાં ગોઠવાઈ.

કાનજીભાઈ નોટોથી તિજોરી ગોઠવી.
કાનજીભાઈ નોટોની થોકડીઓ તિજોરીમાં ગોઠવાશે.
કાનજીભાઈથી નોટો તિજોરીમાં ગોઠવે છે.
કાનજીભાઈએ નોટોની થોકડીઓ તિજોરીમાં ગોઠવી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય પ્રેરકવાક્ય જણાવો.
રાજનેતા ભાષણ કરશે.

રાજનેતાથી ભાષણ કરાયું.
રાજનેતા પાસે ભાષણ કરાવશે.
રાજનેતા પાસે ભાષણ કરાવે છે.
રાજનેતાને ભાષણ કરવા કહ્યું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
પહાડ ઉપર પરમાનંદ ચડે છે.

પહાડ ઉપર પરમાનંદ વડે ચઢાયું
પહાડ ઉપર પરમાનંદ વડે ચડાય છે
પહાડથી ઉપર પરમાનંદ ચડે છે
પહાડ ઉપર પરમાનંદ વડે ચડાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચેનામાંથી કર્તરિ રચનાવાળું વાક્ય શોધો.

મારાથી એ પ્રાણી પાણી શકાય છે.
મુંજ ખડખડાટ હસી પડ્યો.
આપનાથી ભોળા લોકોનાં વહેમ પોષાઈ રહ્યા છે.
એક પણ વાક્ય નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'સચિને વિદાય લીધી' વાક્યનું કર્મણિ વાક્ય બનાવો.

સચિનથી વિદાય લેવાશે નહી‌.
સચિન વિદાય લે છે.
સચિન વિદાય લેશે.
સચિનથી વિદાય લેવાઈ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય પ્રેરકવાક્ય જણાવો.
સુશીલાએ સોયમાં દોરો પરોવ્યો.

સુશીલા પાસે સોયમાં દોરો પરોવડાવે છે.
સુશીલા પાસે સોયમાં દોરો પરોવડાવ્યો.
સુશીલા પાસે સોયમાં દોરો પરોવાશે.
સુશીલાએ સોયમાં દોરો પરોવી દીધો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP