શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

પ્રખ્યાત, પ્રણિપાત, પ્રમુદિત, પ્રવેશિકા
પ્રવેશિકા, પ્રમુદિત, પ્રણિપાત, પ્રખ્યાત
પ્રમુદિત, પ્રખ્યાત, પ્રવેશિકા, પ્રણિપાત
પ્રણિપાત, પ્રવેશિકા, પ્રખ્યાત, પ્રમુદિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

યૌગિક, યોગવિદ્યા, યૂરિયા, યુયુત્સા
યૂરિયા, યુયુત્સા, યૌગિક, યોગવિદ્યા
યોગવિદ્યા, યૌગિક, યુયુત્સા, યૂરિયા
યુયુત્સા, યૂરિયા, યોગવિદ્યા, યૌગિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ઈક્ષુ, ઈતરેતર, ઈર્શાદ, ઈસમ
ઈતરેતર, ઈક્ષુ, ઈસમ, ઈર્શાદ
ઈસમ, ઈર્શાદ, ઈતરેતર, ઈક્ષુ
ઈર્શાદ, ઈસમ, ઈક્ષુ, ઈતરેતર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ઘોટક, ઘોયરું, ઘુઘવાટ, ઘેરૈયા
ઘુઘવાટ, ઘેરૈયા, ઘોટક, ઘોયરું
ઘોયરું, ઘોટક, ઘેરૈયા, ઘુઘવાટ
ઘેરૈયા, ઘુઘવાટ, ઘોયરું, ઘોટક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

જીવાણું, જીમૂત, જિહ્વા, જિગીષા
જીમૂત, જિહ્વા, જિગીષા, જીવાણું
જિગીષા, જિહ્વા, જીમૂત, જીવાણું
જિહ્વા, જિગીષા, જીમૂત, જીવાણું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

હોળી, હોમાગ્નિ, હોદ્દો, હેમપુષ્પ
હોદ્દો, હેમપુષ્પ, હોળી, હોમાગ્નિ
હોમાગ્નિ, હોળી, હેમપુષ્પ, હોદ્દો
હેમપુષ્પ, હોદ્દો, હોમાગ્નિ, હોળી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP