શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ગવાશન, ગલૂડિયું, ગપસપ, ગદગદ
ગલૂડિયું, ગવાશન, ગદગદ, ગપસપ
ગદગદ, ગપસપ, ગલૂડિયું, ગવાશન
ગપસપ, ગદગદ, ગવાશન, ગલૂડિયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

બુલંદ, બુહારી, બુઝુર્ગ, બુડથલ
બુહારી, બુલંદ, બુડથલ, બુઝુર્ગ
બુડથલ, બુઝુર્ગ, બુહારી, બુલંદ
બુઝુર્ગ, બુડથલ, બુલંદ, બુહારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

કદર્થના, કઠોર, કવચન, કલરવ
કલરવ, કવચન, કદર્થના, કઠોર
કઠોર, કદર્થના, કલરવ, કવચન
કવચન, કલરવ, કઠોર, કદર્થના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ઘોયરું, ઘોટક, ઘેરૈયા, ઘુઘવાટ
ઘોટક, ઘોયરું, ઘુઘવાટ, ઘેરૈયા
ઘેરૈયા, ઘુઘવાટ, ઘોયરું, ઘોટક
ઘુઘવાટ, ઘેરૈયા, ઘોટક, ઘોયરું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

યૂરિયા, યુયુત્સા, યૌગિક, યોગવિદ્યા
યૌગિક, યોગવિદ્યા, યૂરિયા, યુયુત્સા
યુયુત્સા, યૂરિયા, યોગવિદ્યા, યૌગિક
યોગવિદ્યા, યૌગિક, યુયુત્સા, યૂરિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

સંક્ષિપ્ત, સંગાથ, સંગેમરમર, સંતલસ
સંગાથ, સંતલસ, સંક્ષિપ્ત, સંગેમરમર
સંતલસ, સંગેમરમર, સંગાથ, સંક્ષિપ્ત
સંગેમરમર, સંક્ષિપ્ત, સંતલસ, સંગાથ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP