શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

સંક્ષિપ્ત, સંગાથ, સંગેમરમર, સંતલસ
સંગાથ, સંતલસ, સંક્ષિપ્ત, સંગેમરમર
સંતલસ, સંગેમરમર, સંગાથ, સંક્ષિપ્ત
સંગેમરમર, સંક્ષિપ્ત, સંતલસ, સંગાથ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ઉખરડો, ઉજેહ, ઉતરણ, ઉપજીવી
ઉજેહ, ઉખરડો, ઉપજીવી, ઉતરણ
ઉતરણ, ઉપજીવી, ઉખરડો, ઉજેહ
ઉપજીવી, ઉતરણ, ઉજેહ, ઉખરડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ઘોયરું, ઘોટક, ઘેરૈયા, ઘુઘવાટ
ઘુઘવાટ, ઘેરૈયા, ઘોટક, ઘોયરું
ઘોટક, ઘોયરું, ઘુઘવાટ, ઘેરૈયા
ઘેરૈયા, ઘુઘવાટ, ઘોયરું, ઘોટક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

નીલમ, નિહાર, નિષ્ઠુર, નિશિવાસર
નિષ્ઠુર, નિશિવાસર, નીલમ, નિહાર
નિશિવાસર, નિષ્ઠુર, નિહાર, નીલમ
નિહાર, નિષ્ઠુર, નિશિવાસર, નીલમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

પ્રખ્યાત, પ્રણિપાત, પ્રમુદિત, પ્રવેશિકા
પ્રવેશિકા, પ્રમુદિત, પ્રણિપાત, પ્રખ્યાત
પ્રમુદિત, પ્રખ્યાત, પ્રવેશિકા, પ્રણિપાત
પ્રણિપાત, પ્રવેશિકા, પ્રખ્યાત, પ્રમુદિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

શબનમ, શમિયાનો, શરટ, શશિયર
શરટ, શશિયર, શબનમ, શમિયાનો
શમિયાનો, શબનમ, શશિયર, શરટ
શશિયર, શરટ, શમિયાનો, શબનમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP