શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

આવરણ, આશાવરી, આરબ્ધ, આરોહિણી
આરોહિણી, આરબ્ધ, આશાવરી, આવરણ
આશાવરી, આવરણ, આરોહિણી, આરબ્ધ
આરબ્ધ, આરોહિણી, આવરણ, આશાવરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

દુન્વયી, દુરુપયોગ, દુર્વિકાર, દુર્વ્યય
દુર્વિકાર, દુર્વ્યય, દુન્વયી, દુરુપયોગ
દુરુપયોગ, દુન્વયી, દુર્વ્યય, દુર્વિકાર
દુર્વ્યય, દુર્વિકાર, દુરુપયોગ, દુન્યવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ઉતરણ, ઉપજીવી, ઉખરડો, ઉજેહ
ઉપજીવી, ઉતરણ, ઉજેહ, ઉખરડો
ઉખરડો, ઉજેહ, ઉતરણ, ઉપજીવી
ઉજેહ, ઉખરડો, ઉપજીવી, ઉતરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ગવાશન, ગલૂડિયું, ગપસપ, ગદગદ
ગપસપ, ગદગદ, ગવાશન, ગલૂડિયું
ગલૂડિયું, ગવાશન, ગદગદ, ગપસપ
ગદગદ, ગપસપ, ગલૂડિયું, ગવાશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

અતીવ, અતોલ, અતલસ, અતિચાર
અતલસ, અતિચાર, અતીવ, અતોલ
અતોલ, અતીવ, અતિચાર, અતલસ
અતિચાર, અતલસ, અતોલ, અતીવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

કલરવ, કવચન, કદર્થના, કઠોર
કદર્થના, કઠોર, કવચન, કલરવ
કવચન, કલરવ, કઠોર, કદર્થના
કઠોર, કદર્થના, કલરવ, કવચન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP