બાયોલોજી (Biology)
કોઈ એક mRNA સાથે એક કરતાં વધારે રિબોઝોમ્સ સંકળાતા રચાતા સંકુલને શું કહે છે ?

પોલિઝોમ્સ
પોલિમર
પોલિસેકેરાઈડ
પોલિપેપ્ટાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિમાં સમવિભાજનીય કોષોમાં કઈ રચના સામાન્યતઃ નોંધાતી નથી?

કોષીય તક્તી
તારાકેન્દ્ર
ત્રાકતંતુ
સેન્ટ્રોમિયર

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે આપેલ કઈ પદ્ધતિથી નાશ પ્રાયઃ અને લુપ્ત થતા જતા સજીવોના સંરક્ષણ માટે ઉપાયો યોજી શકાય છે ?

નામકરણ
ઓળખવિધિ
ભૌગોલિક વિતરણ
વર્ગીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP