બાયોલોજી (Biology)
સરખા લક્ષણો પર આધારિત કક્ષાનું એક જૂથ....

શ્રેણી, કુળ, ગોત્ર
જાતિ, કુળ, ગોત્ર
પ્રજાતિ, જાતિ, કુળ
પ્રજાતિ, જાતિ, શ્રેણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ચતુર્થબંધારણ ધરાવતા સંયુગ્મી પ્રોટીનનું એક ઉદાહરણ કયું છે ?

માયોસીન
ઈમ્યુનોગ્લોબ્યુલીન
ગ્લોબ્યુલર
ક્લોરોફિલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણ વિદ્યાના પિતા....

એરિસ્ટોટલ
વ્હીટેકર
કેરોલસ લિનિયસ
હકસલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કેટલાક જીવાણુમાં DNA ઉપરાંત DNA નો નાનો ગોળાકાર ટુકડો આવેલ હોય છે તેને શું કહે છે ?

ફિમ્બી
પ્લાસ્મીડ
કશા
પિલિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP