બાયોલોજી (Biology)
સ્ટફિંગ એટલે...

પ્રાણીઓના દેહકોષ્ઠમાં વનસ્પતિજન્ય સૂકો ભૂકો, સંગ્રાહકો વગેરેનું મિશ્રણ ભરી રાખવા.
પ્રાણીઓને કાચના કબાટમાં રાખવા.
પ્રાણીઓને દબાણ આપી રાખવા.
પ્રાણીઓને રસાયણયુક્ત પ્રવાહીમાં રાખવા.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પવન પરાગિત, પૂર્વફલિત, એકવડુફલન દર્શાવતી વનસ્પતિ કઈ છે ?

અનાવૃત બીજધારી
આવૃત બીજધારી
દ્વિદળી
એકદળી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એક જ જાતિના સજીવો માટે શું સાચું છે ?

એક જ પરિસ્થિતિકીય જીવન પદ્ધતિમાં વસે.
વિભિન્ન વસવાટમાં વસે.
આંતરપ્રજનન કરે.
એક જ વસવાટમાં વસે.ણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આદિ મેરુદંડીમાં કયા સમુદાયનો સમાવેશ થાય છે ?

શૂળચર્મી
સંધિપાદ
મૃદુકાય
સામી મેરુદંડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હાર્બેરિયમપત્રમાં લખાણ ક્યાં લખવામાં આવે છે ?

જમણી અને ઉપર
જમણી અને નીચે
ડાબી અને નીચે
ડાબી અને ઉપર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP