બાયોલોજી (Biology)
કઈ વનસ્પતિમાં લિંગીપ્રજનનના પરિણામે ભૃણનિર્માણ થતું નથી ?

ત્રિઅંગી
દ્વિઅંગી
આવૃત બીજધારી
લીલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અળસિયું કયા કુળનું પ્રાણી છે ?

એસ્ટરેસી
મેગાસ્કોલેસીડી
બ્લાટીડી
રાનીડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ કેવાં લક્ષણો ધરાવે છે ?

શુષ્કોદભિદ્
લવણોદભિદ્
જલોદભિદ્
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જાતિને શું ગણવામાં આવે છે ?

વર્ગીકરણનો સૌથી નીચેનો પાયાનો એકમ
વર્ગીકરણશાસ્ત્રીઓ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ વર્ગીકરણનો એકમ
વર્ગીકરણનો પાયાનો એકમ
માનવીના મગજ દ્વારા રજુ કરવામાં આવેલ કુત્રિમ ખ્યાલ જેની કોઈ ચોક્કસ વ્યાખ્યા આપી શકાય નહીં.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP