સમય અને અંતર (Time and Distance)
બે વ્યક્તિ સાથે ચાલવાનું શરૂ કરે છે. એક 3 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક અને બીજો 3.75 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ચાલે છે. બીજો વ્યક્તિ પહેલા કરતાં અડધો કલાક પહેલા નિર્ધારિત સ્થળે પહોચે છે. તો અંતર કેટલું હશે ?

8 કિ.મી.
7.5 કિ.મી.
9.5 કિ.મી.
6 કિ. મી.

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક વ્યકિતને એક ચોક્કસ અંતર ચાલતાં જઈ અને સાયકલ પર પાછો આવતા 5 ક્લાક 45 મિનિટ લાગે છે. જો તે જતાં આવતાં બન્ને વખત સાયકલ પર ગયો હોય, તો બે કલાક ઓછા થયા હોત. તે જતાં આવતાં બન્ને વખત ચાલતાં જાય તો કેટલો સમય લાગે ?

3(3/4) કલાક
7(3/4) કલાક
7(1/2) કલાક
11(3/4) કલાક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક કાર 1 સેકન્ડમાં 10 મીટરનું અંતર કાપે છે, તો તેની ઝડપ Km/hr માં શોધો.

36 Km/hr
10 Km/hr
32 Km/hr
40 Km/hr

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક સાયકલ સવાર પોતાની સામાન્ય ઝડપમાં કલાકે 2 કિલોમીટરનો વધારો કરે તો નિર્ધારિત સ્થળે પહોંચવામાં 2 કલાક ઓછો સમય લાગે છે. જો નિર્ધારિત સ્થળ 35 કિલોમીટર દૂર હોય તો સાયકલ સવારની સામાન્ય ઝડપ શોધો.

5 કિ.મી./કલાક
એક પણ નહીં
2 કિ.મી./કલાક
7 કિ.મી./કલાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક વ્યક્તિ શહેર A થી શહેર B સુધી સાઈકલ પર 18 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપથી જાય છે અને શહેર B થી શહેર C સુધી સાઈકલ પર 12 કિ.મી. પ્રતિ કલાકની ઝડપથી જાય છે. જો શહેર B થી શહેર C નું અંતર શહેર A થી શહેર B ના અંતર કરતાં બમણું હોય તો આખી મુસાફરી દરમિયાન એની સરેરાશ ઝડપ કેટલી હશે ?

14.4 કિ.મી./ કલાક
13.5 કિ.મી./ કલાક
15 કિ.મી./ કલાક
14 કિ.મી./ કલાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
બે ટ્રેનની લંબાઈ 185 મીટર અને 215 મીટર છે. તેઓની ઝડપ અનુક્રમે 50 કિ.મી. પ્રતિ કલાક અને 40 કિ.મી. પ્રતિ કલાક છે. બંને ટ્રેન વિરૂદ્ધ દિશામાં સમાંતર લાઈન પર દોડે છે. તો કેટલા સમયમાં એકબીજાને પસાર કરશે ?

16 સેકન્ડ
15 સેકન્ડ
12 સેકન્ડ
1 મિનિટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP