કમ્પ્યુટર (Computer)
IME શું છે ?

ઈન્ટ્રા કમ્પ્યૂટર મશીન એકિઝકયુશન
ઈન્ટરનેશનલ મેથડસ ઓફ એડિટિંગ
ઈનપુટ મશીન એફિસીઅન્સી
ઈનપુટ મેથડ એડિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઉચ્ચ કક્ષાના સ્કેનિંગ માટે વપરાતું સ્કેનર કયું છે ?

એક પણ નહીં
ડ્રમ
હેન્ડ હેલ્ડ
ફ્લેટ બેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word ડોક્યુમેન્ટની સૌથી ઉપરના બારને શું કહે છે ?

ટાસ્કબાર
સ્ટેટસબાર
ટાઈટલબાર
મેનૂબાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP