કમ્પ્યુટર (Computer)
સ્પીચ ઇનપુટ નો સિદ્ધાંત કયો છે ?

ઇનપુટ રેકોગ્નાઈઝેશન
ડેટા રેકોગ્નાઈઝેશન
વોઈસ રેકોગ્નાઈઝેશન
સાઉન્ડ ઇનપુટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઉચ્ચ કક્ષાના સ્કેનિંગ માટે વપરાતું સ્કેનર કયું છે ?

એક પણ નહીં
ફ્લેટ બેટ
હેન્ડ હેલ્ડ
ડ્રમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP