કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં પ્રેઝન્ટેશનની બધી સ્લાઈડોમાં અમુક ખાસિયતો જળવાઈ રહે તે માટે કઈ સ્લાઈડની પસંદગી કરી શકાય ?

આપેલ તમામ
માસ્ટર
બ્લેન્ક
ટાઈટલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
''વિશ્વ કમ્પ્યૂટર સાક્ષરતા દિવસ" કયારે મનાવવામાં આવે છે ?

1 ડિસેમ્બર
4 ડિસેમ્બર
3 ડિસેમ્બર
2 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP