ઇન્ડિયન એવિડન્સ એક્ટ (Indian Evidence Act)
કબૂલાત ક્યારે સ્વીકાર્ય હોય છે ?

પ્રતિપક્ષીની હાજરીમાં
મૅજિસ્ટ્રેટની હાજરીમાં
ડી.જી.પીની હાજરીમાં
ફરિયાદ કર્તાની હાજરીમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ઇન્ડિયન એવિડન્સ એક્ટ (Indian Evidence Act)
કયા પ્રકારનો પુરાવો સૌથી શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે ?

અમાન્ય પુરાવો
ખાનગી પુરાવો
દ્વિતીયક પુરાવો
પ્રાથમિક પુરાવો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ઇન્ડિયન એવિડન્સ એક્ટ (Indian Evidence Act)
જ્યારે સાક્ષી મોઢાથી બોલીને જણાવવા અસમર્થ હોય ત્યારે તે કઈ રીતે સાક્ષી આપી શકે છે ?

લેખિત
આપેલ તમામ
આપેલ એકપણ નહીં
ઇશારા દ્વારા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP