કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક માટે અત્યંત મહત્વ ધરાવતી વસ્તુ કઈ છે ?

ડિરેક્ટરી
ફાઈલ સર્વર
ફાઈલીંગ
ફાઈલ સ્ટેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PSTN એટલે શું?

People Switched Telephone Network
Post Switched Telephone Network
Pupil Switched Telephone Network
Public Switched Telephone Network

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું તમારા કોમ્પ્યુટર સાથે નેટવર્ક જોડવાનું શક્ય બનાવે છે ?

ગ્રાફિક યુઝર ઇન્ટરફેસ
વિડીયો કાર્ડ
કન્ટ્રોલર કાર્ડ
નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ કાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક એટલે શું ?

લેન
કોમ્યુટરનો સમૂહ
એકબીજા સાથે સંકળાયેલ ઘટકોનો સમૂહ
કોમ્યુટર સોફ્ટવેરનો સમૂહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP