ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
વીર ક્ષેત્ર વડોદરું’, ગુજરાત મધ્યે ગામ’. - રેખાંકિત બંને શબ્દમાં રહેલ સંજ્ઞા ઓળખાવો.

સમૂહવાચક
ભાવવાચક
વ્યક્તિવાચક
દ્રવ્યવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP