સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
ચાર ઘંટ 4, 6, 8 અને 14 સેકન્ડના અંતરે વાગે છે. આ ચારે ઘંટ ભેગા બાર કલાકે વાગે છે. આ ચારે ઘંટ ફરીથી ભેગા કેટલા કલાકે વાગશે ?

12 કલાક, 2 મિનિટ, 48 સેકન્ડ
12 કલાક, 3 મિનિટ
12 કલાક, 3 મિનિટ, 20 સેકન્ડ
12 કલાક, 3 મિનિટ, 144 સેકન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
A, B અને C આરંભબિંદુથી એક જ સમયે અને એક જ દિશામાં વર્તુળાકાર સ્ટેડિયમ ફ૨તે દોડવાનું શરૂ ક૨ે છે. A 252 સેકન્ડમાં, B 308 સેકન્ડમાં અને C 198 સેકન્ડમાં એક ચક્કર પૂરું કરે છે. તો કેટલા સમય પછી તેઓ આરંભિબંદુએ ફરીથી મળશે ?

42 મિનિટ 36 સેકન્ડ
26 મિનિટ 18 સેકન્ડ
46 મિનિટ 12 સેકન્ડ
45 મિનિટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP