ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પદક્રમ અને પદસંવાદ રૂપે ફરીથી લખો.

ભલા પ્રપાત આપણને આકર્ષે આટલા શા માટે ?
પ્રપાત ભલા આપણને આટલા આકર્ષે શા માટે ?
આપણને આકર્ષે આટલા ભલા પ્રપાત શા માટે ?
આકર્ષે આટલા પ્રપાત આપણને ભલા શા માટે ?

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP